Prof. Dr. Önder Koç
HASTA YORUMLARI

Kapalı Miyom Ameliyatı

Laparoskopi, jinekoloji için minimal invaziv seçenekler sunar. Kapalı myomektomi ameliyatı, morbiditenin azalması, iyileşmenin daha kısa olması gibi açık operasyonlara göre birçok avantaj sağlar.
Kapalı Miyom Ameliyatı

Miyom Ameliyatı

Laparoskopik, kapalı teknikler birçok jinekolojik girişim için minimal invaziv seçenekler sunar. Ankara ilindeki kliniğimizde sunulan hizmetler arasında kapalı miyom ameliyatı miyomektomi, rahim miyomlarının (miyom veya fibroid) çıkarılması, seçilmiş kadınlarda laparoskopik olarak uygulamaları yer almaktadır.

Miyom tedavisi için uterin arter oklüzyonu, miyoliz ve miyomda High-FU dahil olmak üzere diğer prosedürler geliştirilmiştir, ancak başarılarının düşüklüğü üremeye yönelik olumsuz etkileri nedeniyle üreme tıbbı uzmanı kadın doğum uzmanları tarafından yaygın olarak kullanılmamaktadır. Miyom tedavisi seçimi, miyomların özellikleri, hasta ve cerrahın uzmanlığı gibi birçok faktöre bağlıdır.

Kapalı miyom ameliyatı esas olarak rahim içi gömülü veya subserozal miyomlara (rahim içi boşluğa çıkıntı yapan submukozal ve bazı rahim duvarı miyomları) uygulanır. Laparoskopik miyom ameliyatı sırasında miyomun çıkarılması teknik tecrübe ve laparoskopik ekipman gerektirir. Ek olarak, histeroskopik miyomektomi, sadece intrakaviter(Rahim içi boşluk) miyomların çıkarılması için tercih edilen prosedürdür, Rahim içine kamera ile girilir, kesisiz cerrahinin avantajlarını sunar. Hem submukozal hem de intramural / subserozal miyomlara sahip kadınlara laparoskopik ve histeroskopik miyomektomi  birlikte  uygulanabilir.

Kapalı miyom ameliyatı için uygun adaylar aşağıdaki özelliklere sahip kadınlardır:

 • Şikayet yaratan rahim miyomları.
 • Miyomların laparoskopi için uygunluğu mr görüntüleme ile boyut, sayı ve konum tespiti ile yapılır.
 • Histeroskopik miyomektomi Rahim içi boşluğuna doğan miyomlara yapılır.

Miyom tedavi edilmezse Adette sancı, miyomektomi için bir endikasyon olabilir. Dismenore(adet sancısı),miyomlar dışındaki koşullarla (örn: Endometriyoz) daha sık ilişkilidir. Dismenore belirtileri için miyomektomi veya diğer fibroma özel tedavi, ancak dismenore için diğer terapiler başarısız olduğunda yapılmalıdır.

Miyomektomi, prosedürün belirli bir semptomu iyileştirmesi muhtemel kadınlar için yapılmalıdır.Laparoskopik (veya abdominal) miyomektominin olası faydası olan durumlar:

 • Yumurtalık veya uterin malignitenin(kanserin) değerlendirilmesi.
 • İnfertilite (miyomların submukoz bir bileşenle alınması, doğurganlığın artması ile ilişkilidir).
 • Obstetrik komplikasyonların önlenmesi.

Kapalı miyom ameliyatı yapılmaması gereken durumlar

Laparoskopik miyomektomi, laparoskopi veya uterus konservasyonunun kontrendike olduğu (örn. Tıbbi komorbidite, servikal veya uterin kanserli) kadınlarda kontrendikedir.

Miyom ameliyatı Ankara da diğer tedaviler, rahim miyomu Ankara da kadınlar için miyomun nasıl tedavi edileceği, semptomların türüne göre yönlendirilir: anormal kanama veya hacimle ilişkili (örneğin, pelvik ağrı / basınç)olabilir.Hem farmakolojik hem de cerrahi olmak üzere çeşitli tedavi yaklaşımları vardır.

Miyom ameliyatı için cerrahi yaklaşım seçimi: Kapalı miyom ameliyatı, morbiditenin azalması ve iyileşmenin daha kısa olması gibi açık karın ameliyatı ile miyom çıkarılmasına kıyasla birçok avantaj sağlar. Bununla birlikte, laparoskopik miyom ameliyatı uygulanması kapalı cerrahi uzmanlığı (örneğin, laparoskopik dikiş ve diseksiyon) gerektirir. Robot destekli miyomektomi nispeten yeni bir yaklaşımdır.Histeroskopik miyomektomi, Rahim içi miyomları (submukozal ve endometrial boşluğa çıkıntı yapan bazı intramural miyomlar) olan kadınlar için tercih edilen prosedürdür.

Laparoskopik miyom ameliyatı hangi hastalara yapılır?

Bir kadının laparoskopik miyom ameliyatı için bir aday olup olmadığını belirlemek, bunun için parametreler cerrahi uzmanlığa göre değişiklik gösterse de miyomların lokalizasyonuna, boyutuna ve sayısına bağlıdır.Bu kriterler, işlem geçiren kadınların ameliyat sırası komplikasyonları ve / veya laparotomiye (açık cerrahiye) dönüşümden kaçınmasını sağlamak için kullanılır. Preoperatif MR görüntüleme tümörlerin kesin özelliklerini değerlendirmek için önemlidir.

Miyomların yeri ile ilgili önemli faktörler, miyometriyum içine penetrasyon derinliği ve önemli yapılara (örn. Uterin damarlar, fallop tüpleri) göre pozisyonu içerir.Biz bu değerlendirmelerle yapılan planlamalara miyomun mrharitalanması diyoruz. Pedunküle subserozal miyomlar en kolay çıkarılır, ancak diğer lokasyonlarda miyomlar da laparoskopik olarak çıkarılabilir.

Başarılı bir laparoskopik miyom ameliyatı için en uygun ölçütleri belirten az veri vardır ve bir laparoskopik miyom ameliyatını başarıyla gerçekleştirme becerisi ekibin cerrahi uzmanlığına ve tecrübesine büyük oranda bağlıdır. Vaka sayısının sorgulanması önem taşır.

Ankara da Laparoskopik miyom ameliyatı ve açık myom ameliyatı - Uygun seçilmiş hastalarda, laparoskopik miyom ameliyatı genel morbiditeyi azaltmış ve açık miyomektomiden daha kısa bir iyileşme süresine sahiptir. Karın içi yapışıklıkları laparoskopik uygulamada belirgin olarak azalmıştır.

Açık Miyom Ameliyatı ile Kapalı Miyom Arasındaki Farklar

Açık miyom ameliyatı ile karşılaştırıldığında laparoskopik (kapalı) miyom ameliyatı operatif süre açısından istatistiksel olarak anlamlı bir artışa sahiptir, fakat kan kaybında azalma vardır. Kapalı miyom ameliyatı için genel komplikasyon riski anlamlı derecede düşüktür. Özetle kapalı miyom ameliyatı daha kısa iyileşme süresi ve açık karın miyom ameliyatına göre komplikasyon riski düşük, minimal invaziv bir prosedürdür.Uygun hasta seçimi ve eğitimli cerrahlara erişim bu prosedürün uygulanabilirliğini sağlar. Mevcut veriler göz önüne alındığında, teknik olarak mümkün olan (büyüklük, sayı ve konuma bağlı olarak) miyomlu kadınlar için açık miyom ameliyatı yerine laparoskopik yaklaşım öneriyoruz ve gelişmiş laparoskopik becerilere sahip bir cerraha erişimi sağladığında hasta bu konforu yaşayacaktır.

Alternatif miyom ameliyatları

Miyom ameliyatı, robot yardımıyla laparoskopi kullanımı şu an için pahalı ve geleneksel laparoskopiye göre avantajı gösterilememiştir.

Robotik laparoskopik miyom ameliyatı: İlişkili gözlem verilerine açık miyom ameliyatı ile karşılaştırıldığında kan kaybı ve iyileşme süresi azalmış, ancak ameliyat süresini arttırdığı görülmektedir. Robotik teknolojinin daha güvenli bir myometrial kapanışa neden olduğu düşünülüyor ve bu nedenle daha sonraki uterus rüptür riski düşük olarak kabul ediliyor. Robotik teknoloji laparoskopik sütürlemeyi (dikişi) kolaylaştırmasına rağmen, dokunsal geri bildirim eksikliği dikiş üzerinde gerginlik tutma kabiliyetini sınırlayabilir. Bununla birlikte, üçüncü ameliyat kolu aleti cerrahın diğer kollarla dikiş yaparken dikiş üzerinde gerginlik yapmasını sağlar. Ayrıca, son zamanlarda tanıtılan dikenli dikişler de gerginliği sağlayıp tutma ihtiyacını azaltarak, robotik ve laparoskopik miyomektomi esnasında miyometriumdaki dokuda dikiş sabitlenmesini kolaylaştırır.  

Tek portlu laparoskopi: Tek portlu laparoskopi veya laparoendoskopik tek girişli ameliyat (LESS),en son laparoskopik yeniliktir.Aletlerin çapraz çalışması ve kullanım zorluğu nedeniyle yaygın kullanım alanı bulamamıştır.

Miyomektomi tekniğinde bir cerrah bir umblikal kesi ile yerleştirilen optik trokar, ayrıca fasyal delikler yoluyla, 5 mm'lik üç trokarın yerleştirilmesini içerir. transmural posterior fundal miyomun çıkarılması için harmonik bir neşter ve künt diseksiyon uygulanmış ve çift yönlü dikenli dikiş kullanılarak kateterlerde uterin defekt tamir edilmiştir.

Preoperatif değerlendirme ve hazırlık: Preoperatif değerlendirme ve hazırlama, laparoskopik ve abdominal miyomektomi için benzerdir. Laparotomiye dönüşüm dahil prosedürün potansiyel komplikasyonları ve miyom ile ilişkili semptomların tekrarlama olasılığı da gözden geçirilmelidir.

Görüntüleme: Miyomektomi planlanan kadınlar, diğer pelvik patolojilerden ziyade uterin miyomların varlığını onaylamak için görüntülemeye tabi tutulmalıdır.Ek olarak, diğer lezyonların tesadüfi bulguları (örn., Yumurtalık kisti) cerrahi planlamayı etkileyebilir. Pelvik ultrasonografi, tipik olarak ilk görüntüleme çalışmasıdır. Ultrason miyomlarının varlığı ve yaklaşık sayısı ve konumu onaylayabilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) diğer görüntüleme yöntemlerine göre  miyomun boyutu, sayısı ve konumu ile ilgili daha doğru bilgi içerir. Olası laparoskopik miyomektomi için değerlendirilen kadınlar için, bu bilgi cerrahın laparoskopik cerrahinin uygun olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir ve laparoskopik cerrahi sırasında kayıp miyomların önlenmesine yardımcı olabilir. MR, miyomaları taklit edebilen ve / veya miyomektomiyi daha zor hale getirebilen adenomyozisi teşhis etmenin en iyi yöntemidir. Uterin sarkom şüphesi varsa MR da endikedir.

GnRH agonistleri: Miyomun medikal tedavisi olarak Preoperatif salıcı hormon agonistleri miyom boyutunu azaltır ve teorik olarak bazı kadınlarda abdominal yaklaşımdan ziyade laparoskopiye izin verebilir.Hiçbir çalışma bu yaklaşımı değerlendirmemiştir.Bu ajanların dezavantajları, miyomların alınmasını daha zor hale getirebilmeleri ve kalıcı miyom riskini artırabilmeleridir.Bizim yaklaşımımız laparoskopik miyomektomiden önce bu ajanlarla önceden işlem yapmamak yönündedir.

Tromboprofilaksi: Laparoskopik miyomektomi (büyük cerrahi> 30 dakika süreyle tanımlanan) olan hastalar, venöz tromboemboli için düşük ila orta derecede risk altındadır ve mekanik veya farmakolojik olmak üzere uygun tromboprofilaksi gerektirir.

Profilaktik antibiyotik: Antibiyotik profilaksisi genellikle laparoskopik işlemler için tatbik edilmez. Cerrahi alan enfeksiyon riski olan vajina veya bağırsaklara girilmediği için laparoskopik prosedürlerde düşüktür. Biz cerrahi sonrasında da antibiotic önermiyoruz.

Anestezi: Pnömoperitoneum ve potansiyel üst karın manipülasyon için tercih tam karın anestezidir. Laparoskopik miyomektomi genel anestezi altında yapılır.

Laparoskopik miyom ameliyatının temel basamakları

 • Laparoskopik portlar takılır.
 • Kan kaybını azaltmak için önlemler uygulanır. Damar kasıcı ilaçların enjeksiyonu ve geçici damar kapama yöntemleri.
 • Uterus kesileri yapılır.
 • Miyomları çıkarılır.
 • Uterus duvarları çok katlı dikilerek kapatılır.

Laparoskopik port yerleşimi, çıkarılması gereken miyomların konumuna ve boyutuna, genellikle miyomlara erişime izin vermek için uterin fundusdan daha yükseğe yerleştirilir.Uterus boyutuna göre göbek seviyesi üzerinde (sol üst kadran yaklaşım) ilk erişim için kullanılabilir

İlk port yerleştirildikten sonra buradan kamera yerleştirilir, pelvis ve karın araştırılır.Ameliyatın gerçekleştirilebilirliği değerlendirilir. Laparoskopik miyomektomiyi engelleyecek beklenmedik bulgular (yoğun cerrahi yapışıklıklar) varsa, prosedür laparotomi (açık cerrahi) haline dönüştürülebilir. Açık cerrahiye dönüş oranı deneyime sahip ekibimizde %1 in altındadır.

Kan kaybını azaltmak için önlemler: Miyomektomi, önemli kan kaybı doğurabilir.Kanama, mekanik veya farmakolojik yöntemlerle önlenebilir veya azaltılabilir. Otolog kan transfüzyonu  yöntemleri kullanılarak allojenik kan transfüzyonu önlenebilir.

Bir miyometrial defektin içindeki büyük damarlardan gelen kanamayı kontrol etmek için bipolar elektrocerrahi koterler kullanılabilir. Biz bu aşamada laparoskopik dikişleri tercih ediyoruz bu duvarın gerilme gücünü artırır. Aşırı koterizasyon miyometriyumu devaskülarize( kanlanmasını bozar) eder ve daha sonraki hamilelikte uterin rüptür(Rahim yırtılması) riskini artırabileceğinden kaçınılmalıdır.

Uterus kesisi: Dikey bir insizyon yerine yatay miyometrial insizyon, uterin defektin daha ergonomik laparoskopik dikişine olanak tanır.İnsizyon direkt olarak miyomun üzerinde yapılır ve kesi miyom dokusu ve miyom kapsülün hemen derinindeki avasküler düzleme kadar derin bir şekilde taşınır.

Miyomu çıkarılması ve küçük parçalara bölünmesi: Miyomların çıkarılması için teknikler değişir. Uygulamamızda, her miyomu çıkarılması için bir dişli alet ile tutuyoruz ve miyometriyum ile miyom arasındaki kapsülü ayırmak için künt ve keskin diseksiyon kullanıyoruz.

Miyomun elektromekanik bir cihaz ile morselasyonu, direkt görüş altında ve hayati yapılardan uzakta, kazara oluşabilecek kazaları önlemek için görüntü altında yapılır. Miyom dokusu 12 mm'lik yada 15 mm lik porttan çıkarılır ve patolojik değerlendirme için gönderilir.

Uterus miyom boşluğu kapatılması: Geciktirilen emilebilir dikişler, myometrial defekti (boşluk)derinliğine bağlı olarak bir, iki veya üç katmana yerleştirilir.Uygulamamızda, boyut 0 polidioksanon kullanıyoruz (PDS)™.Uterus boşluğuna giriş genellikle endometriyumun farklı dokusu ve rengi nedeniyle saptanabilir. Miyomun çıkarılmasından sonraki duvarda tüm katları ve serozayı da içeren tüm kusurları kapatıyoruz. Laparoskopik dikiş ile miyometriumun uçuca gelecek şekilde rahim duvarının dikilmesi, sonraki hamilelikte Rahim yırtılma riskini azaltır.

Miyom Ameliyatı Komplikasyonları

Komplikasyonlar laparoskopik ve abdominal miyomektomi için benzerdir.

 • Kanama
 • Ateş ve enfeksiyon - Miyomektomi sonrasında ateş birçok kadında görülür, ancak lokalize bir kaynak sıklıkla tanımlanmaz.
 • Bağırsak veya mesane yaralanması - Laparoskopik miyomektomi sırasında meydana gelen organ yaralanması nadirdir.
 • Laparotomiye dönüşüm - İlk değerlendirmede laparoskopik yaklaşımı engelleyen veya intraoperatif bir komplikasyonun (örneğin, kanama) tedavisine yardımcı olan patolojiler ortaya çıkarsa laparoskopik miyomektomi bir laparotomi haline dönüştürülebilir.
 • Karın içi yapışıklık - Açık Miyomektomi sonrası adezyon oluşumu iyi belgelenmiştir.laparoskopik Miyomektomi de yapışıklık ihtimali azalır.
 • Diğer komplikasyonlar - İleus veya yara enfeksiyonu gibi diğer komplikasyonlar görülebilir.

Laparoskopik miyom ameliyatı genellikle ayaktan yapılan ameliyattır veya bir günlük hastanede kalma süresi ile yapılır. Hasta normal günlük faaliyetlerine hızlı bir dönüş yaşar.Hastalar yeterli dayanıklılık ve hareketlilik kazandıktan sonra 1 hafta içnde işe dönebilirler. Ameliyattan bir hafta sonra hastaları takip amaçlı çağrılır. Takip ziyaretinde olası komplikasyonlar ve karın ve yaraların muayenesi için bir değerlendirme yapılmaktadır. Ameliyatın ayrıntılarını ve patoloji sonuçlarını hastayla gözden geçirilir.

Miyom Ameliyatı Sonrası Gebelik

 • Gebe kalmaya kadar geçen süre - miyomektomi geçiren kadınlar, gebe kalmaya başlamadan önce birkaç ay beklemek zorunda kalırlar, bu süre üç ila altı ay olarak  önerilir.
 • Doğurganlık - bir kadın bir miyomektomi sonrası  hamile kalmada zorluk yaşıyorsa, bir histerosalpingogram ile rahim boşluğunun ve fallop tüplerinin önceden değerlendirilmesi önerilir.
 • Miyomektomi sonrası gebelikte rahim yırtılması - Miyomektomi, sonraki gebelik sırasında artan uterin rüptür (Rahim yırtılması) riski ile ilişkilidir.Laparoskopik miyomektomi sırasında kullanılan ameliyat teknikleri, aletler ve enerji kaynakları genellikle laparotomi sırasında kullanılanlardan farklıdır. miyometriyal kusurları yeterli bir dikişle onarıldığı takdirde risk azalır.
 • Miyomektomi sonrası gebelikte sezaryen doğumu önerilir.
SİZDEN GELENLER
PROF. DR. ÖNDER KOÇ CEVAPLIYOR
 • E
  Emine Erarslan26.06.2019

  Öncelikle yıllarca taşıdığım dev miyomdan beni kurtaran Önder Koç Hocama teşekkür ediyorum. Ben miyomumun olduğunu 4 yıl önce öğrendim. 4 yıl boyunca artan sıkıntılarımla mücadele ettim. Sayısız doktora gittim. Her gittiğimde ameliyat olmam ve rahmimin alınması gerektiğini ayrıca bunun tek çare olduğunu söylediler. Artık rutin işlerimi bile yapmakta zorlanıyordum. Psikolojim bozulmaya başlamıştı. İnternetten miyom ile ilgili araştırma yaparken Önder Hocamın kapalı miyom ameliyatı dikkatimi çekti. Pazartesi muayeneye gittim ve o an onun kendinden emin tavrı ve güven veren konuşmasıyla “Tamam” dedim. Çarşamba günü ameliyat kararı aldık. Benim ameliyatla ilgili anestezi korkularım vardı. Ya uyanamazsam, ya acı hissedersem gibi gibi gibi... Bütün endişelerimi olgunlukla karşıladı ve beni rahatlattı. Ameliyatta hiç acı duymadım ve söz verdiği gibi ameliyathaneden çıkmadan uyandım. Şu an rahmim alınmadıysa ve o dev miyomdan kurtulduysam yapılamaz denileni yapan değerli Önder Hocamın sayesindedir. Bu zorlu süreçte benimle ilgilenen başta Önder Hocama, Özgür Hocama ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki sizin gibi işinde başarılı değerli insanlar var. Sevgiler...

  Prof. Dr. Önder Koç

  Değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Başarı detaylara verilen özen, deneyim ve ekip işidir. Kapalı ameliyatlardan daha çok hastanın yararlanabilmesi esas amacımız. Kapalı olamayacağı söylenen bir çok ameliyat kapalı miyom ameliyatı tecrübesi olan bir ekiple gerçekleştirilebilir hale gelir. Ekibim adına tekrar teşekkür ediyorum.

 • M
  Miyom Amaliyati Kac Teledir26.05.2019

  Miyom amaliyati kac teledir acik kapali fiyat verimisiniz

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba . Miyomun yeri , büyüklüğü ve sayısı değerlendirilmelidir . Buna göre yapılacak ameliyat şekli belli olur.

 • Y
  Yeter09.05.2019

  8cm lik bir miyomum bulunmakta rahmin dısına dogru dr hamile kalmayı önerdi amelyat degil hamilelikte sıkıntı yasarmıyım

  Prof. Dr. Önder Koç

  Kapalı ameliyatla aldırıp hamile kalmanızı öneririm

 • Y
  Yeter09.05.2019

  8cm lik bir miyomum bulunmakta rahmin dısına dogru dr hamile kalmayı önerdi amelyat degil hamilelikte sıkıntı yasarmıyım

  Prof. Dr. Önder Koç

  Hamilelik öncesi kapalı ameliyatla alınmasını öneriyoruz

 • B
  Burcu04.02.2019

  Merhaba.. Bir hafta önce rahim dışında miyomumun olduğunu öğrendim. ilk gittiğimiz doktor 6,5 cm olduğunu açık ameliyatla alınması gerektiğini söyledi. 2. gittiğimiz doktor 5,5 cm olduğunu ve yine açık ameliyatla alınması gerektiğini söyledi. ilaçlı MR çekildim ve bugün sonuçları çıkmasını bekliyorum. Açık ameliyattan korkuyorum. sizinde yazılarınızı okudum videolarınızı izledim. iki doktorunda açık ameliyat istemesinin nedeni ekipman yetersizliği olduğunu düşünüyorum. Sık idrara çıkıyorum ve kabızlığım da oluyor. Acaba oluşan baskıdan dolayı iki doktor da Açık ameliyat istemekte haklılar mı?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Rahim dışında 5-6 cm lik bir miyom rahatlıkla kapalı cerrahi ile alınabilir. Doktorun ameliyat tekniği tecrübesi ve enstrumasyon gerektirir

 • A
  Ayse04.02.2019

  hocam rahim arka duvarında 4 cm buyuklugunde submükoz mıyom olduğunu soyledıler. doktorlardan biri açık ameliyat diğeri alttan girerek kapalı amelıyat dedı. bikaç ay sonra dugunum olduğu ıcınde dugun sonrasına bıraktılar. sadece karından laparoskobik olarak mıyom ameltıyatı olma sansım varmıdır?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Miyomun net konumunu görürsek sizi bilgilendirebiliriz

 • H
  Hanife01.02.2019

  Merhaba 26 Kasım 2018 tarihinde 9 cmlik bir miyomum olduğunu öğrendim. Kasık ağrısı, sık idrar, kabızlık, halsizlik ve yorgunluk dısında kanamalarım yok. ameliyat olmadan nasıl kurtulabilirim? bu arada 39 yaşında sezenyenla doğum yapmış 2 çocuk annesiyim.Miyomun karın boşluğunda olduğu tespit edildi.Açık ameliyat olmam gerektiği söylenildi.Ben açık değilde kapalı ameliyat olmasını isterim.Sizin görüşünüzü alabilirmiyim ? Teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba sizi muayene mizde ve gerekirse mr ile değerlendirdikten sonra eğer belirttiğiniz gibi tek 9 cm ise rahim koruyucu miyom cerrahinizi kapalı olarak gerçekleştirebiliriz .geçmiş olsun

 • E
  Emine28.01.2019

  5,5cm sol rahim duvarında bir miyomum var , baskı ağrı ve adet kanamam çok yoğun geçmesine sebep oluyor .kapalı ameliyat önerir misiniz ? Ameliyat sonrası adet kanamalarım normale döner mi ? 3 dr gittim biri olma ,biri açık ameliyat ,biri kapalı olabilirsin dedi .teşekkür ederim .

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba. Bu büyüklükte tek miyomunuz için rahatlıkla kapalı ameliyat önerilebilir . Bası kalkınca kanamalarınız düzelir . Kanama bası şikayeti varken ameliyat olmayın önerisine katılmıyorum . Bu şikayetler temel Ameliyat endikasyonudur.kapalı cerrahi de üst seviye deneyimi olan uzmanlarca gerçekleştirilebilir

 • A
  Ayşe23.01.2019

  Merhaba hocam üç ay önce 9cm miyom olduğunu öğrendim 28 yaşındayım bekarım belirti olarak kasık ağrısı şişkinlik sık idrara çıkma var ara kanamam yok rahim alınmadan ameliyat mümkün mü ya da tek çare ameliyat mı şimdiden teşekkür ederim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Rahminiz mutlak korunarak miyom çıkarılmalı .geçmiş olsun

 • A
  Ayşe22.01.2019

  Merhaba hocam 9cm miyomum var kanama yapmıyo sadece şişkinlik ve sık idrara çıkma var 28yaşındayım bekarım ameliyat olursam rahim alınma ihtimali var mı acaba ya da çocuk olmama ihtimali şimdiden teşekür ederim

  Prof. Dr. Önder Koç

  Rahminiz alınmadan miyom çıkarılmalı .geçmiş olsun

 • S
  Sıla20.12.2018

  Miyom açık ameliyat olalı o beş gün oldu kanamam var normalmi

  Prof. Dr. Önder Koç

  Miyom ameliyatı sonrası rahim iç duvarı ile ilgili dikişler atılmışsa yada yakın çalışılmışsa kanama olabilir

 • M
  Miyom12.12.2018

  Rahim dışında 11.5×11×5.5cm ölçülen düzgün sınırlı miyomum bulunmakta. Kapalı ameliyat mümkün mü?

  Prof. Dr. Önder Koç

  Rahim dışında böyle bir miyom kapalı yapılabilir ama net olarak muayene ve mr görüntüleme ile söylenir

 • E
  Emine11.12.2018

  Ben temmuzda açık ameliyatla misyonlarımı aldırdım şimdi çocuk düşünüyoruz doktora gittim yeniden büyümüş tekrar ameliyat olman gerekli dedi bu normal mi hemen tekrarlar mi miyomlar kendini

  Prof. Dr. Önder Koç

  Çoklu miyom yapısında miyomlarınız varsa kalan küçükler zaman içinde büyüyebilir . Maksimum Miyomun çıkarılması planlanmalıdır.

 • A
  Aynur16.09.2018

  Annem 4 gün önce miyom ameliyati oldu bugün sancısı var normal mi

  Prof. Dr. Önder Koç

  Açık ameliyat geçirdiyse mümkündür

 • H
  Huriye31.08.2018

  Annem 15 gün önce miyom ameliyatı olmuştu 15 gündür süren bir kanaması var sizce sebebi ne olabilir ya da acil bir durum mu

  Prof. Dr. Önder Koç

  Merhaba Ameliyatta rahim içi endometrium tabakasına girilirse içerden lekelenme tarzı kanama vajenden devam edebilir .dikiş yerlerinde ki Hematomlara yani kanamalarda bunu yapabilir

Soru Sor
Prof. Dr. Önder Koç
PROF. DR. ÖNDER KOÇ

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı

+90 505 287 43 33
GÖRÜŞ ve FİYAT TALEBİ FORMU

* Bilgileriniz gizli tutulmaktadır, üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Prof. Dr. Önder KoçProf. Dr. Önder KoçKadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Laparoskopi ve Tüp Bebek Uzmanı
Telefon: 0505 287 4333